Privacy policy

Gedragsregels Privacybescherming Internet Stichting Ontwikkelcentrum

De Stichting Ontwikkelcentrum

overwegende:

 • dat het internet vele soorten toepassingen kent en in vele sectoren toepasbaar is;
 • dat het bij deze toepassingen steeds gaat om een onderlinge afweging van de belangen van alle betrokken partijen;
 • dat door de vele soorten toepassingen verzameling, vastlegging en gebruik van gegevens voor betrokkenen ondoorzichtig kunnen worden;
 • dat de privacybescherming met betrekking tot het gebruik van het internet is gebaat bij openheid met betrekking tot alle facetten van het informatieverwerkend proces;
 • dat deze openheid er tevens toe kan leiden dat de maatschappelijke acceptatie van internet voor educatieve doeleinden wordt bevorderd;
 • dat voorts aandacht dient te worden besteed aan beginselen van rechtmatige grondslag voor bewerking, doelbinding voor verwerking, kwaliteit van gegevens, rechten van betrokkenen, beveiliging en de bestaande juridische kaders;
 • dat speciale aandacht dient te worden besteed aan de positie van minderjarigen,

mede gelet op:

 • de Wet bescherming persoonsgegevens (Stb. 2001, 302);

onverminderd:

 • het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens en andere formele en
 • materiële wetgeving ten aanzien van het gebruik van persoonsgegevens;
 • hetgeen reeds voorzien is in sectorale privacy-gedragscodes opgesteld door representatieve organisaties;

onderschrijft de volgende gedragsregels ter bescherming van de belangen van de gebruikers waaronder mede begrepen hun persoonlijke levenssfeer met betrekking tot het gebruik van internet:

Paragraaf 1: Algemene bepalingen

Artikel 1: Begripsbepaling

 • de wet: Wet bescherming persoonsgegevens;
 • verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens;
 • verantwoordelijke: de rechtspersoon die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
 • beheerder: de functionaris die onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke is belast met de dagelijkse zorg voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreekse gezag te zijn onderworpen;
 • gebruiker: degene die binnen de organisatie van de beheerder geautoriseerd is om gegevens te raadplegen, toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen;
 • betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft en die uit dien hoofde het recht heeft de eigen gegevens in te zien, deze zo nodig te corrigeren en het recht heeft bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van gegevens;
 • ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt;
 • verstrekken van gegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens;
 • rechtstreekse toegang: de bevoegdheid tot invoering en wijziging van gegevens in de databank en tot verwijdering daaruit;
 • minderjarigen: personen die de leeftijd van 16 jaren nog niet hebben bereikt;
 • educatieve instelling: instelling of organisatie die of bedrijf dat een opleiding verzorgt;
 • lerende: iedereen die een opleiding aan een educatieve instelling volgt;
 • internet: een wereldwijd open netwerk dat gebruikers toegang verschaft tot een veelheid van producten en diensten van diverse aanbieders;
 • College bescherming persoonsgegevens: het toezichthoudend orgaan als bedoeld in artikel 51 van de wet.

Artikel 2: Reikwijdte

Deze gedragsregels zijn van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens in verband met het gebruik van internet als medium om betrokkenen te informeren, met hen te communiceren en te interacteren.

Paragraaf 2: Doelbinding

Artikel 3: Doelstellingen van de verwerking

1. Het geheel aan handelingen met betrekking tot persoonsgegevens heeft, met in achtneming van het bepaalde in Paragraaf 4 en 5 tot doel:
a. het voorbereiden, sluiten en uitvoeren van overeenkomsten tussen Stichting Ontwikkelcentrum en betrokkene;
b. het bevorderen van de ontwikkeling van elektronisch onderwijs, het leveren van maatwerk aan leerkrachten en lerenden en het optimaliseren van producten en diensten;
c. het kunnen analyseren van persoonsgegevens;
d. het op een verantwoorde wijze invulling geven aan een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering;
e. het vastleggen van studieresultaten ten behoeve van onderwijsdoeleinden;
f. het gericht kunnen informeren van betrokkenen over voor hen interessante producten en diensten;
g. het voldoen aan wettelijke verplichtingen. 2. Tevens kunnen de gegevens verwerkt worden ten behoeve van interne bedrijfsstatistieken, interne bedrijfsvoering en de interne ontwikkeling van beleid.
3. De in het eerste lid genoemde doeleinden vormen een samenhangend geheel, hetgeen niet per definitie wil zeggen dat deze zonder meer verenigbaar zijn. De in het kader van de afzonderlijke doeleinden verzamelde gegevens worden slechts verder verwerkt voor doeleinden die met het doel van de verwerking verenigbaar zijn.

Artikel 4: Categorieën van personen van wie gegevens worden verwerkt

Ten behoeve van het doel zoals omschreven in artikel 3 worden slechts gegevens verwerkt van leerkrachten en andere personen in dienst van of werkzaam ten behoeve van een educatieve instelling, van medewerkers in dienst van ondernemingen die leveren aan het onderwijs en van lerenden en hun wettelijke vertegenwoordigers.

Artikel 5: Soorten van gegevens die verwerkt worden en de wijze van verkrijging

1. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
2. Afhankelijk van de in artikel 3 genoemde doelstellingen zullen niet meer gegevens worden verzameld dan voor dat doel noodzakelijk is.
3. In totaal zullen geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:
a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bank- en/of girorekeningnummer van de betrokkene;
b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder 1;
c. gegevens betreffende de educatieve instelling;
d. gegevens met het oog op het onderhouden van contacten met de betrokkenen, waaronder het vakkenpakket en lesmethode, nummer van klas of groep en naam leerkracht;
e. soort afgenomen product of dienst;
f. gegevens met betrekking tot de duur en de aard van het gebruik van internet;
g. financiële gegevens met betrekking tot de financiële afhandeling van de verkoop van producten en/of diensten;
h. andere dan de onder 1 tot en met 7 bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge van of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.
4. De gegevens worden verkregen van betrokkenen zelf dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers door middel van het invullen van een (elektronisch) formulier. De onder a genoemde gegevens kunnen ook van anderen worden verkregen.
5. Bijzondere gegevens worden slechts verwerkt met inachtneming van het bepaalde in artikel 16 van de wet.
6. De beheerder zal de nodige voorzieningen treffen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de gegevens.  

Artikel 6: Verwijdering van de te verwerken gegevens

1. Gegevens worden in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren niet langer bewaard dan noodzakelijk is ter verwerkelijking van de in artikel 3 genoemde doeleinden.
2. In geval van verwijdering worden de gegevens zodanig vernietigd dat reconstructie op generlei wijze mogelijk is.

Paragraaf 3: Verstrekken van persoonsgegevens

Artikel 7: Rechtstreekse toegang tot de persoonsgegevens

1. Uitsluitend de beheerder, de door de beheerder aangewezen gebruikers en eventuele bewerkers hebben, met het oog op de dagelijkse zorg voor en het goed functioneren van de verwerking, rechtstreeks toegang tot de verwerking.
2. Indien een verantwoordelijke de gegevens laat verwerken door een bewerker wordt de uitvoering geregeld in een schriftelijke overeenkomst tussen verantwoordelijke en bewerker.
3. De personen, bedoeld in het eerste lid, voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht geldt, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Artikel 8: Verdere verwerking van de persoonsgegevens

Verdere verwerking van persoonsgegevens binnen en buiten de organisatie van de verantwoordelijke vindt slechts plaats voor zover dat niet onverenigbaar is met elk van de afzonderlijke doeleinden als aangegeven in artikel 3 lid 1 waarvoor de gegevens zijn verkregen.

Paragraaf 4: Verwerking van gegevens van leerkrachten en anderen in dienst van of werkzaam ten behoeve van de educatieve instelling

Artikel 9: Rechtmatige grondslag

De rechtmatige grondslag van de verwerking is gelegen in de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, in het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt dan wel in het nakomen van wettelijke verplichtingen. Alleen wanneer geen van deze drie grondslagen aanwezig is, zal de grondslag gevonden worden in de ondubbelzinnige toestemming die de individuele betrokkene heeft verleend.

Artikel 10: Gebruik van de gegevens voor het aanbieden van gerichte informatie

1. Stichting Ontwikkelcentrum kan elektronische contactgegevens voor elektronische post van natuurlijke personen, verkregen in het kader van de verkoop van een product of dienst, gebruiken voor het aanbieden van gerichte informatie van eigen gelijkaardige producten of diensten, mits de betrokkene duidelijk en expliciet de gelegenheid wordt geboden kosteloos en op gemakkelijke wijze bezwaar te maken tegen het gebruik van die gegevens.
2. Daarnaast is het gebruik van e-mail met het oog op het aanbieden van gerichte informatie slechts toegestaan met betrokkenen die daarin vooraf hebben toegestemd.

Paragraaf 5: Verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot minderjarigen en hun wettelijke vertegenwoordigers

Artikel 11: Rechtmatige grondslag

Het verwerken van persoonsgegevens van leerlingen dan wel van hun wettelijke vertegenwoordigers geschiedt slechts met hun uitdrukkelijke toestemming.  

Artikel 12: Minderjarigen

1. Indien de betrokkene minderjarig is en de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, of onder curatele is gesteld, dan wel ten behoeve van de betrokkene een mentorschap is ingesteld, is in de plaats van de toestemming van de betrokkene die van zijn wettelijke vertegenwoordiger vereist.
2. Transacties van welke aard dan ook met minderjarigen behoeven de toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger.
3. Een toestemming als hier bedoeld kan door de betrokkene of zijn wettelijk vertegenwoordiger te allen tijde worden ingetrokken.

Artikel 13: Gebruik van gegevens voor het aanbieden van gerichte informatie

Stichting Ontwikkelcventrum zal alleen dan voor het aanbieden van gerichte informatie zich langs elektronische weg tot een hier bedoelde betrokkene richten, wanneer de gegevens op een rechtmatige wijze zijn verzameld en de betrokkene zich uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard met deze vorm van elektronische communicatie.

Artikel 14: Gegevens wettelijke vertegenwoordigers

Gegevens over de wettelijke vertegenwoordigers, met uitzondering van naam, adres, woonplaats en email- adres, zullen uitsluitend worden verzameld bij die wettelijke vertegenwoordigers en nooit bij een minderjarige.

Artikel 15: Rechten minderjarigen

Verzoeken als bedoeld in Paragraaf 7 worden ten aanzien van minderjarigen die de leeftijd van 16 jaren nog niet hebben bereikt gedaan door hun wettelijke vertegenwoordigers. De betrokken reacties geschieden eveneens aan de wettelijke vertegenwoordigers.

Paragraaf 6: Plichten van verantwoordelijke en beheerder

Artikel 16: Beveiliging

1. De beheerder legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen diefstal of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich mee brengen. De verantwoordelijke ziet toe op de naleving van die maatregelen.
2. De uitvoering van de verwerkingen door de bewerker wordt geregeld in een schriftelijke overeenkomst of krachtens een andere schriftelijke rechtshandeling waardoor een verbintenis ontstaat tussen de bewerker en verantwoordelijke.

Artikel 17: Informatieplicht

De verantwoordelijke zal voor het gebruik van persoonsgegevens verkregen via en ten behoeve van internet een Privacy Statement opstellen waarin miniaal informatie wordt verstrekt over de identiteit van de verantwoordelijke en de eventuele beheerder(s), de doelstelling waarvoor de informatie wordt verzameld en de wijze waarop betrokkenen gebruik kunnen maken van de hen toegekende rechten, waaronder het recht van verzet.

Artikel 18: Meldingsplicht

De bestaande verwerkingen zullen worden gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens of de eigen functionaris voor de gegevensbescherming, tenzij op de verwerking het Vrijstellingsbesluit (Stb. 2001, 250) van toepassing is. Een nieuwe verwerking zal worden gemeld alvorens met de verwerking wordt begonnen, tenzij het Vrijstellingsbesluit van toepassing is.  

Paragraaf 7: Rechten van betrokkenen

Artikel 19: Recht op informatie

Indien op de verwerking het Vrijstellingsbesluit, als bedoeld in artikel 18, van toepassing is zal een ieder die daarom verzoekt informatie worden verstrekt over naam en adres van de verantwoordelijke, de doeleinde(n) van de verwerking, de categorieën van betrokkenen en de categorieën van gegevens die daarop betrekking hebben, de ontvangers van de gegevens en de voorgenomen doorgiften van gegevens naar landen buiten de Europese Unie.

Artikel 20: Recht op inzage en kennisneming van verstrekking

1. De betrokkene heeft het recht zich vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot de verantwoordelijke te wenden met het verzoek hem mede te delen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. De verantwoordelijke deelt de betrokkene schriftelijk binnen vier weken mee of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.
2. Indien zodanige gegevens worden verwerkt, bevat de mededeling een volledig overzicht daarvan in begrijpelijke vorm, een omschrijving van het doel of de doeleinden van de verwerking, de categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft en de ontvangers of categorieën van ontvangers, alsmede de beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens.
3. Voordat de beheerder een mededeling doet als bedoeld in het tweede lid, waartegen een derde naar verwachting bedenkingen zal hebben, stelt hij die derde in staat zijn zienswijze naar voren te brengen, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost.
4. Indien een gewichtig belang van de verzoeker dit eist voldoet de beheerder aan het verzoek in een andere dan schriftelijke vorm, die aan dat belang is aangepast.
5. De beheerder draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de verzoeker.
6. De beheerder kan weigeren aan een verzoek te voldoen, voor zover dit noodzakelijk is in het belang van:
a. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
b. gewichtige belangen van anderen dan de verzoeker, de verantwoordelijke daaronder begrepen.

Artikel 21: Recht op correctie, aanvulling en verwijdering

1. De beheerder zal op schriftelijk verzoek van een betrokkene de met betrekking tot deze persoon te verwerken persoonsgegevens verbeteren, aanvullen of verwijderen, indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek behelst de aan te brengen wijzigingen.
2. De beheerder bericht de verzoeker zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of, dan wel in hoeverre, hij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed.
3. De beheerder draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling of verwijdering zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.
4. De beheerder die aan een verzoek tot verbetering, aanvulling of verwijdering voldoet zal degenen aan wie hij naar zijn weten in het jaar voorafgaand aan het verzoek en in de sinds dat verzoek verstreken periode de betrokken gegevens heeft verstrekt hiervan mededeling doen tenzij de verzoeker te kennen heeft gegeven hierop geen prijs te stellen. De beheerder doet aan de verzoeker opgave van degenen aan wie hij de mededeling heeft gedaan.

Artikel 22: Recht van verzet wegens bijzondere persoonlijke omstandigheden

1. De betrokkene kan bij de beheerder te allen tijde bezwaar aantekenen tegen verwerking van zijn persoonsgegevens in verband met zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden.
2. Binnen vier weken na ontvangst van het verzet beoordeelt de verantwoordelijke of dat verzet gerechtvaardigd is.
3. Indien een dergelijk verzet gerechtvaardigd is of indien verzet is aangetekend tegen het aanbieden van gerichte informatie treft de beheerder in dat geval maatregelen om deze vorm van verwerking terstond te beëindigen.

Artikel 23: Vergoeding van kosten

Voor een verzoek als bedoeld in artikel 20 en artikel 22, eerste lid, kan door de verantwoordelijke een vergoeding worden gevraagd die niet hoger is dan het maximum bedrag dat krachtens de wet is vastgesteld.  

Paragraaf 8: Toezicht en Geschillenregeling

Artikel 24: Toezicht op de naleving

Het College bescherming persoonsgegevens is op grond van de wet bevoegd controle uit te oefenen op de naleving van de in deze gedragsregels opgenomen bepalingen.

Artikel 25: Geschillenregeling

1. Elke betrokkene heeft het recht bij de verantwoordelijke een bezwaarschrift in te dienen tegen de wijze waarop de beheerder de hier opgenomen regels uitvoert.
2. Een klacht of verzoek tot bemiddeling kan ook worden ingediend bij het College Bescherming Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

Paragraaf 9: Overige Bepalingen

Artikel 26: Publicatie

Deze gedragsregels worden voor een ieder ter inzage gelegd op het adres waar de verantwoordelijke gevestigd is en op alle overige plaatsen waar de verantwoordelijke gewoonlijk het contact met de betrokkenen onderhoudt of doet onderhouden.

Artikel 27: Wijzigingen

Wijzigingen in doel, inhoud en gebruik van de persoonsgegevens dienen te leiden tot wijziging van deze gedragsregels.

Artikel 28: Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze gedragsregels treden in werking op 1 januari 2010 2. Deze gedragsregels kunnen worden aangehaald als Gedragsregels Privacybescherming Internet Stichting Ontwikkelcentrum.

De Stichting Ontwikkelcentrum voornoemd,

Ede, januari 2010